EВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 700 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 46 држaвa члaницa, дa учe jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи. На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. – у сарадњи са Европском комисијом. С обзиром да смо међу најстаријим Европљанима и ми, обележили смо овај празник и показали да, осим сопственог језика, лако учимо језике других народа, али и размислили зашто неки, као што је енглески, има приоритет над другим језицима. Процењено је да половина светске популације говори најмање два језика и најчешће су то матерњи и енглески. Наши ученици уче два страна језика, али и странци све више уче српски. Њима је занимљиво што је наш језик диграфичан и што с лакоћом користимо два писма- чак и истовремено. На угледном часу српског језика и изложби речника и приручника у библиотеци, наши ученици 8/2 и 8/3 су показали како да користимо ресурсе у комуникацији и лако прескочимо језичке баријере, своје знање о историји и развоју језика, као и специфичностима сваког језика, што доприноси богатству различитости.
Библиотекарка Марина и наставница Александра Костов Дојчиновић