ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА

ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПОШТОВАТИ ДОЛЕ НАВЕДЕНО ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ.

 

 

1.Читко попуњен и потписан одштетни захтев
2. Извод из матичне књиге рођених (уколико је оштећено лице малолетно)
3. Полиса осигурања-копија
4. Изјава о начину исплате накнаде штете
5. Копија картице текућег рачуна
6. Копија медицинске документације
Очитана лична карта родитеља/старатеља

ШТЕТЕ СЕ ПРЕДАЈУ:

У РУЗВЕЛТОВОЈ УЛИЦИ 16

У ДУНАВСКОЈ УЛИЦИ 27А

САША БАЛАБАН 069 870 3 220

ШТЕТЕ 011 3084 962

011 3084 974