ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Продужени боравак

Постојање продуженог боравка у школи је од великог значаја за родитеље и децу. Родитељи су веома заинтересовани за овакав вид рада са децом, јер на тај начин могу да збрину децу док су они на послу. боравак је отворен и за децу чији родитељи не раде, а деца имају проблеме у социјализацији или усвајању градива одређених предмета.

Дневни распоред садржи следећи програм:

  • активан одмор
  • пасиван одмор
  • помоћ у учењу и раду ( израда домаћих задатака, утврђивање и проширивање обрађеног градива у току наставног процеса )

Наведене активности одражавају основна обележја квалитетног провођења слободног времена као што су спонтаност, креативност, индивидуалност.

Овим компонентама остварује се:

  • успостављање равнотеже рада и одмора
  • стварање оптималних услова за даље квалитетно образовање

Просторије дневног боравка опремљене су тако да у њима свако дете може на креативан начин да искористи своје слободно време. Како учионице нису опремљене адекватним намештајем за одмор, телевизором, видеом, за реализовање садржаја користи се школска библиотека која, поред тих средстава поседује и импозантну библиотеку, прилагођену свим узрастима, коју ђаци радо посећују и чије капацитете користе на најбољи могући начин. У продуженом боравку раде професори разредне наставе, уз надзор педагошко – психолошке службе. излазећи у сусрет родитељима чије радно време почиње у седам часова, рад продуженог боравка је организован у две смене, и то прва смена од 7 до 8 часова, односно до почетка прве школске смене, а друга од 11:30 до 17 сати.

Продужени боравак у нашој школи заснива се на стварању услова да ученици у целини задовоље потребу за изражавањем и комуникацијом, продубе интересовања, усаврше вештине и повећају обим и квалитет знања. Боравак је дружење, комуникација, стасавање и оспособљавање.

Средиште пажње су потребе деце. Наша мисија је да ученици у боравку ослободе своје укупне могућности у циљу стваралачког изражавања сопствене личности путем уметности, спорта, музике, језика.

Поред израде домаћих задатака акценат је стављен и на многобројне секције и активности у оквиру којих ученици имају могућност да напредују и остваре свој потенцијал.

Сама структура секција и активности је пажљиво планирана и у функцији је унутрашње мотивације и превенције дисфункционалних облика понашања.

У основне облике рада спадају и: драмска, ликовна, рецитаторска, литерарна секција, школа шаха, хор, корективна гимнастика, фудбал, кошарка….

Боравак у нашој школи јединствен је и по томе што се примењује прилагођавање садржаја, облика, метода и средстава васпитно-образовног рада са степеном усвојеног знања и индивидуалним могућностима ученика. Да би овај процес био успешнији наставници у боравку користе наставне и васпитне облике и методе рада које стимулишу ученика на активност и самосталност при решавању проблема. У нашем боравку и повучени и осетљивији ученици стичу другарства, имају прилику да осете успех, постају део тима. Зато је боравак више од учења. У њему се машта , разговара, игра, мисли и дружи.

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике од првог до четвртог разреда.

За ученике у продуженом боравку обезбеђен је ручак. Ученици нису у обавези да похађају боравак у току целог месеца већ се благовремено јаве свом учитељу у продуженом боравку.