ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК


Постојање продуженог боравка у школи је од великог значаја за децу и њихове родитеље. Продужени боравак наше школе ученицима од првог до четвртог разреда осигурава квалитетно, занимљиво и корисно ваннаставно време, док родитељима ученика обезбеђује сигурно збрињавање деце током радног дана.
Опремљени смо неопходним дидактичким и техничким средствима, који нам помажу приликом остваривања планираних циљева.
Концепт рада у продуженом боравку подразумева приступ свеобухватном развоју личности ученика. Ради се на формирању радних навика, самосталности ученика у раду и изграђивању социјалних вештина.
Учитељи који раде у продуженом боравку планирају и усклађују активности са колегама из наставе.
Дневне активности у продуженом боравку подразумевају:
• самосталан рад ученика
• слободне активности и
• слободно време.
Ученици уз стручно-педагошку помоћ, сарадњу и надзор учитеља, самостално раде домаће задатке и утврђују, продубљују и усвајају нова знања, вештине и навике. Активности,које се односе на учење и решавање домаћих задатака, се реализују у складу са наставним програмом и садржајима које су ученици усвајали на редовној настави.
У оквиру слободних активности организују се креативне радионице (музичке, ликовне,спортске, драмско- рецитаторске активности). Посебна пажња се посвећује развијању сарадничког односа, неговању културних, естетских навика…
Слободно време има првенствено рекреативно-забавни карактер. Ученици тренутке релаксације и одмора, у зависности од временских услова, проводе у учионици, школском дворишту и фискултурној сали.

УСЛОВИ УПИСА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ШК. 2020/21. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЊЕНИХ УСЛОВА РАДА (ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ)

Приликом формирања васпитних група, праћене су и испоштоване препоруке Министарства здравља.
У периоду ванредних околности и измењених услова рада прибављају се неопходне потврде (за сваког ученика) о радној ангажованости оба родитеља у фирми/установи, без могућности обављања посла на даљину (од куће).

Организација рада продуженог боравка у околностима изазваних COVID-ом 19

Радно време продуженог боравка у посебним условима рада школе, услед измењених околности изазваних COVID-ом19, је 7.30 – 16.30, уз свакодневна дежурства (јутарње 7.30 – 8.00 и поподневно 16.00 – 16. 30).

У циљу задовољења и остваривања неопходних безбедносних услова, рад продуженог боравка се одвија у учионици, школском дворишту, трпезарији и школској библиотеци.

Дневни режим рада у боравку у периоду измењених околности, уз поштовање препорука министарстава (МПНТР и Министарства здравља):

РУЧАК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Као и свих претходних година, тако и у условима ванредних околности, школа обезбеђује ручак за ученике у продуженом боравку.
Уз све прописане мере заштите и препоруке Министарства здравља, обезбеђени су кувани оброци у појединачним паковањима (за сваког ученика посебно). Садржај паковања подразумева комплетан нутритивно избалансиран ручак у адекватној термостабилној амбалажи, као и одговарајући прибор за јело.
Дистрибутер оброка је ,,Raizing solutions d.o.o.“.
Цена појединачног оброка (ручка) са ПДВ- ом износи 225 динара.

*НАПОМЕНА:

Задужења за ручак се обрачунавају на месечном нивоу (на крају месеца).
Свакодневно се, на основу утврђеног броја ученика, врши поруџбина ручка за наредни дан. Стога је неопходно ПРЕДВИЂЕНО ИЗОСТАЈАЊЕ ДЕТЕТА најавити један радни дан раније, како би отказали ручак и избегли трошкове истог. У супротном, трошкови ручка ће на крају месеца бити обрачунати и за дане учениковог изостајања.
Одјаву ручка је неопходно благовремено пријавити својој учитељици/ учитељу из боравка.
Одјава ће бити у функцији све док се не обавести учитељица/ учитељ о дететовом повратку. Такође, ПОВРАТАК је неопходно најавити један радни дан раније.