Годишња доба – Утицај човека на животну средину

Ученици 3/4 су у оквиру пројекта „КЛИМАТСKЕ ПРОМЕНЕ“ припремили и презентовали плакате годишњих доба и утицају човека на животно окружење. На овом часу смо одгледали два кратка филма. Један описује немаран однос човека према природи, док други говори о понашању деце у саобраћају током годишњих доба.
Циљ овог часа је проширивање и продубљивање знања о променама у природи и утицају човека на животну средину, оспособљавање  за примену стечених знања у свакодневном животу, развијање сарадничких односа током рада на часу, слушање и поштовање мишљења осталих ученика, уважавање других, проширивање знања о утицају климатских промена на биљни и животињски свет, оспособљавање ученика да схвате значај човекових поступака на промене у природи, развијање еколошке свести.
Учитељица Добрила Марковић