ОДЛУКA о увођењу родитељског динара

О.Ш. СТЕВАН ДУКИЋ

САВЕТ РОДИТЕЉА

Број: 132

Датум: 20.02.2019

Београд

На основу закључака са седнице Савета родитеља, одржане 20.02.2019. године, у складу са чланом 2. Пословника о раду Савета родитеља О.Ш. “Стеван Дукић“, Савет родитеља, доноси:

ОДЛУКУ

о увођењу родитељског динара

Овом одлуком дефинише се основ и сврха прикупљања родитељског динара, начин прикупљања, права, обавезе и одговорност свих учесника у поступку прикупљања и располагања родитељским динаром, као и начин трошења прикупљених средстава.

1. Родитељски динар је одређени новчани износ, који родитељи дају, на добровољној основи, у сврху побољшања услова рада и боравка свих ученика школе и у друге сврхе се не може користити.

2. Износ који родитељи дају,на начин и у сврху утврђену у тачки 1, може се одвајати на месечном, полугодишњем и годишњем нивоу, с тим што Савет препоручује, да родитељски динар на месечном нивоу износи од 100 до 500 динара, у складу са финансијском могућношћу родитеља.

3. Родитељски динар, уплаћиваће се на рачун школе бр: 840-1265760-10, тако што ће се трансфер средстава одвајати по систему, једна породица – један месечни износ, реализован као месечне, односно полугодишње уплате или једнократна годишња уплата, невезано да ли родитељи имају једно, двоје или више деце која похађају О.Ш. “Стеван Дукић“.

4. О начину трошења, средстава прикупљених од родитељског динара, стараће се Савет родитеља, који ће у сарадњи са органима Школе, разматрати потребе и предлагати Школском одбору у које ће се сврхе и када средства трошити. Школски одбор даваће сагласност органима Школе у вези начина и времена трошења прикупљених средстава, аза располагање средствимабиће одговорни органи Школе.

5. Сваки родитељ одвајањем средства за родитељски динар, стиче право да, у писаној форми преко представника Савета из одељења које похађа његово дете, предложи начин утрошка истог, с тим што нема право директног утицаја на начин трошења истог.

6. Органи школе, два пута годишње ће Школском одбору подносити извештај о износу, времену и сврси трошења средстава прикупљених од родитељског динара, а Школски одбор дужан је извештај доставити Савету родитеља.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Савет родитеља, једногласно је подржао предлог да се у другом полугодишту школске 2018/2019 године, уведе родитељски динар, како би се од стране родитеља дао допринос квалитетнијем и безбеднијем боравку њихове деце у школи.

Једногласном је подржан и предлог да се средства прикупљена од родитељског динара, не могу користити за побољшање услова и рада поједниначних одељења, већ искључиво за потребе на нивоу школе.

Средства прикупљена од родитељског динара, Савет даје на располагање Школи, у складу са прописима којима је регулисана предметна област и одредбамакоје су дефинисане у тачкама 1. – 6.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Владимир Радујковић

Leave A Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *